Algemene voorwaarden

ABU Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten  

DotJob VOF

Inhoudsopgave  

Artikel 1  Werkingssfeer

Artikel 2  Definities

Artikel 3  De opdracht en terbeschikkingstelling

Artikel 4  Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht  

Artikel 5  Vervanging en beschikbaarheid

Artikel 6  Opschortingsrecht

Artikel 7  Werkprocedure

Artikel 8  Arbeidsduur en werktijden

Artikel 9  Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

Artikel 10 Functie en beloning

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht

Artikel 12 Arbeidsomstandigheden

Artikel 13 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 14 Opdrachtgeverstarief

Artikel 15 Facturatie

Artikel 16 Betaling en gevolgen wanbetaling

Artikel 17 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

Artikel 18 Intellectuele en industrië le eigendom

Artikel 19  Geheimhouding

Artikel 20  Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

Artikel 21  Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Artikel 22  Geschillen

Artikel 23  Slotbepaling

Artikel 1 Werkingssfeer  

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van de uitzendonderneming voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing  indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 Definities  

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

 1. Uitzendonderneming: de in Nederland gevestigde uitzendonderneming die op basis  van een overeenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.,
 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld  in artikel 7:690 BW is aangegaan met de uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.  
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een uitzendkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 4 van dit artikel laat uitvoeren.
 4. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op

grond waarvan een enkele uitzendkracht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door de

uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder  diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het

opdrachtgeverstarief.  

 1. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een

opdracht.

 1. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de

uitzendonderneming en de uitzendkracht en/ of in de CAO, inhoudend dat de

arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de

uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de

opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV

Dienstenbond en De Unie anderzijds.

 1. Opdrachtgeverstarief: Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming

verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.

 1. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de uitzendkracht uitoefent. De inlenersbeloning bestaat volgens de CAO 2004-2009 uit de navolgende elementen:  
 2. Het geldende periodeloon in de schaal
 3. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van de uitzendonderneming te compenseren in tijd of geld)
 4. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder

feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen

 1. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald
 2. Kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en

premies kan uitbetalen)

 1. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.  

 

 1. Vakkrachtenregeling: De specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever geldende

CAO, die betrekking hebben op de beloning (als bedoeld in lid 9) van vakkrachten en die

schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de (ABU) CAO voor

Uitzendkrachten en dientengevolge toegepast moet(en)  

worden met ingang van de eerste dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de

betreffende opdrachtgever.  

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling  

Opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:  
 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.  

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de

overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis

zich voordoet.

Einde opdracht

 1. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met

inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.  

4.Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is

opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient

schriftelijk te geschieden.

 1. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide

partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:  

 • de andere partij in verzuim is;
 • de andere partij geliquideerd is;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft

aangevraagd.  

Indien de uitzendonderneming de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de

gedraging van de opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de

opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige

aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever

dientengevolge leidt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van de

uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.  

Einde terbeschikkingstelling

 1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging

van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de

uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum

waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht

rechtsgeldig is ontbonden.

 1. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt

de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het

moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens

arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te

hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de

uitzendonderneming bevestigen.

 1. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming

de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst

tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze

arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. De uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de

opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever

hierdoor lijdt.  

Artikel 4 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht  

 1.  Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding

met een uitzendkracht verstaan:  

o –  Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot

aanneming van werk en/of  

een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht;  

o –  Het laten ter beschikking stellen van de desbetreffende uitzendkracht aan

de opdrachtgever door  

een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);  

o –  Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een

derde, waarbij de  

opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel

2:24b BW) dan wel  

de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a

BW).  

 1.  Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:  

o –  De aspirant-uitzendkracht die bij de uitzendonderneming is ingeschreven;  

o –  De (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;  

o –  De uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan een jaar voor het

aangaan van de  arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.

De (aspirant-) uitzendkracht wordt geacht aan u te zijn voorgesteld indien de

uitzendonderneming aan u enige informatie verschaft met betrekking tot de

kandidaat, zoals een curriculum vitae. Tevens wordt geacht dat de (aspirant-)

uitzendkracht door de uitzendonderneming als eerste en enige partij aan u is

voorgesteld, tenzij u binnen 24 uur na aanbieding met de onderliggende

documenten aantoont dat de (aspirant-) uitzendkracht aan u reeds op een

andere wijze is aangeboden.  

 1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een

uitzendkracht  

indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.  

 1.  De opdrachtgever brengt de uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn

voornemen met de  

uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen

uitvoering te geven.  

 1.  De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien

en voor zover de  

uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig

kan doen eindigen of beëindigd heeft en indien en voor zover de opdrachtgever de

opdracht met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of

beëindigd heeft.  

 1.  Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid c. tot en met e. bepaalde

een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere

functie voordat de uitzendkracht gedurende 750 uur aan de opdrachtgever ter

beschikking is gesteld, is de opdrachtgever aan de uitzendonderneming een

vergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het laatstelijk geldende

opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht over de resterende uren. De

“resterende uren” worden als volgt berekend: 750 uur minus het aantal uren dat de  

uitzendkracht reeds ter beschikking is gesteld aan de opdrachtgever. De

opdrachtgever is de in dit lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de

uitzendkracht binnen een jaar nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever

is beëindigd, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de

opdrachtgever de uitzendkracht binnen een jaar nadat de terbeschikkingstelling aan

de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de

opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een

arbeidsverhouding aangaat.  

 1.  Indien een uitzendkracht door tussenkomst van de uitzendonderneming aan een

mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die

uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie

voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een

vergoeding verschuldigd van 24% van het bruto jaarsalaris, dat voor de betrokken

uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest, indien de terbeschikkingstelling tot

stand zou zijn gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd

indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van de  

uitzendonderneming in contact is gekomen met de uitzendkracht. Ook indien de

uitzendkracht binnen een jaar nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via

derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een

arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd

in de eerste volzin van dit lid.  

 1.  Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens

een opdracht die tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd te

besluiten de krachtens opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te

nemen. In dat geval is de opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden

die de uitzendonderneming hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op de 40%

van het opdrachtgevertarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de

betreffende opdracht. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid f. van dit artikel

genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.  

 1.  Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens

een opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gehouden het

overeengekomen opdrachtgevertarief voor de betreffende uitzendkracht voor de

resterende duur van de opdracht te voldoen. Daarnaast dient de opdrachtgever de in

lid f. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.  

Artikel 5 Vervanging en beschikbaarheid  

 1. De uitzendonderneming is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een

vervangende uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op

redelijke gronden afwijzen.

 1. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te

doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere

uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of

personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van

geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De

opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De

opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

 1. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet

gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de

uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer),

althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien

overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.  

Artikel 6 Opschortingsrecht  

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel

of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75

Burgerlijk Wetboek.

 1. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

– Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;  

– De opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te

werk kan worden gesteld én;

– De uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op

uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.  

De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet

verschuldigd.

 1. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar

de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te

werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan

de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week,

maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en

overuren.  

Artikel 7 Werkprocedure  

 1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht een

accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden,

arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

 1. De uitzendonderneming bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte

informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter

beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de

opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de

voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de

voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.  

 1. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot

vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en de

uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een

concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen,

om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn,

leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.  

 1. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van

arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen,

tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de

terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij de uitzendonderneming indient en

daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de

uitzendonderneming bij de selectie.  

 

Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden  

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden

vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de

arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake

gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er

voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de

wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtens

toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.  

 1. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.  

Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen  

1.De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te

informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende

de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien

mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien

een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen

bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de

uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de

opdrachtgever nalaat om de uitzendonderneming tijdig te informeren, is de opdrachtgever

gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan de uitzendonderneming het

opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk

geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.  

Artikel 10 Functie en beloning  

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de

uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling

van de opdrachtgever.

 1. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en

kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de

bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie hierna leden 4 en 6) en de van toepassing zijnde

wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte

functieomschrijving.  

 1. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet

overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de

opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met

bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden

vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan

tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in

redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de

inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de

uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief

dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de

uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de uitzendonderneming verschuldigd.  

 1. De uitzendonderneming is op grond van de CAO verplicht na 26 door de uitzendkracht bij

de opdrachtgever gewerkte weken de inlenersbeloning, toe te passen.

 1. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming tijdig doch uiterlijk in de 22ste door de

uitzendkracht bij hem gewerkte week, voorzien van informatie over alle in artikel 2 lid 9

bedoelde elementen van de inlenersbeloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële

loonsverhogingen; alleen voor zover op dat moment bekend).  

 1. Indien de uitzendonderneming met de opdrachtgever is overeengekomen met ingang van

de eerste werkdag van de uitzendkracht de inlenersbeloning toe te passen en/of indien

sprake is van een vakkrachtenregeling, past de uitzendonderneming de inlenersbeloning toe

vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht en zal de opdrachtgever voor aanvang van de

werkzaamheden de uitzendonderneming voorzien van de lid 5 van dit artikel genoemde

informatie.  

 1. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig en ieder geval direct bij het bekend

worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële

loonsverhogingen.

 1. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen  

feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling

inde CAO of – indien van toepassing – de inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever

doorberekend.  

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht  

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het

toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op

dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers

gehouden is.

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde

‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder

toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt

mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon

waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.  

 1. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij

opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht

daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

 1. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde

opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en

voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en

de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 1. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat

een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is

gebruikt , is beschadigd of teniet gegaan.

 1. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor

schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die

voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.  

 1. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor

verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens

opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

 1. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief

kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de

uitzendonderneming als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect – ter zake van de

in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

 1. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen

aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de

uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.  

 

Artikel 12 Arbeidsomstandigheden  

De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet

wordt aangemerkt als werkgever .

1.De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk

voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de

Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende

verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede

arbeidsomstandigheden in het algemeen.

 1. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming

tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie

te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in

te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met

betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie  

(RIE).

 1. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de

opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de

hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage

wordt opgemaakt,. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd,

dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het

ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter

voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de

uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en

overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 4.De opdrachtgever zal aan de

uitzendkracht vergoeden – en de uitzendonderneming vrijwaren tegen – alle schade (inclusief

kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in

het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de

opdrachtgever en/of de uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel

7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.

 1. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade

(inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden

conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.

 1. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het

bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever

een bewijs van verzekering.  

Artikel 13 Aansprakelijkheid opdrachtgever  

 1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene

Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 3 (leden 5,6

en 7), 4 (lid 3), 8, 9 (leden 1, 3, 5 en 7), 10 (leden 1 t/m 5, 8 en 9), 11 (2 t/m 6), 14 (lid 2), 17

(lid 1), 19 en 20 (lid 1) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit

voortvloeiende schade van de uitzendonderneming (inclusief alle kosten waaronder die van

rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient de  

uitzendonderneming zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat de

uitzendonderneming eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van

ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend

– ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in

deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet

het geval is.  

 

Artikel 14 Opdrachtgeverstarief  

 1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde

opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop de uitzendonderneming op grond

van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over

de door de uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt

vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de

uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de

toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.  

 1. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden de

inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt de uitzendonderneming de beloning van de

uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de

opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de

beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen

van de inlenersbeloning, meegenomen.

 1. Naast het in lid 2 bedoelde geval is de uitzendonderneming in ieder geval ook gerechtigd  

om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de

kosten van de uitzendarbeid stijgen:

– als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de

bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij

geregelde lonen;

– als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen

wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor

Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;

– als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering,

voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of

arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving. 4. Indien de opdrachtgever in strijd

met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste

opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de

terbeschikkingstelling te beëindigen.

 1. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming zo

spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever

bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning

en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is de uitzendonderneming

gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief

op het juiste niveau te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de

opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de

uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.  

Artikel 15 Facturatie  

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van

tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze

voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de

tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde

declaratieformulieren.  

 1. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de

tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of

automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.  

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is

gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de

uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het

aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren

waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd,

de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.  

 1. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat de

uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de

tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de

tijdverantwoording aan de uitzendonderneming wordt verstrekt.  

 1. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de uitzendkracht de

gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de

in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd

de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de

opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.  

 1. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren

declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij

verschil tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde

declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de  

uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening

als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.  

Artikel 16 Betaling en gevolgen wanbetaling  

 1.  De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door de uitzendonderneming

ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien

een nota niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder

ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand

verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend.

Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.  

 1.  Uitsluitend betalingen aan de uitzendonderneming of aan een door de

uitzendonderneming schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen

aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn

onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of

schuldvergelijking.  

 1.  De in het bezit van de uitzendonderneming zijnde doordruk of kopie van de door de

uitzendonderneming verzonden nota geldt als volledig bewijs van de

verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.  

 1.  Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de

factuurdatum schriftelijk bij de uitzendonderneming zijn ingediend, na deze periode

vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige

indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt

ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de

betalingsverplichting of op verrekening.  

 1.  Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De

vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de

verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 250,- per vordering.

Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door de uitzendonderneming of

door derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering

door de uitzendonderneming ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader

bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.  

 

Artikel 17 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid  

 1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit

te voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de

uitzendonderneming, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in de

Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende

directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke

klacht ter zake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het

rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de

uitzendonderneming.  

 1. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van de

uitzendonderneming is beperkt tot het door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever in

rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het

overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een

maximum van drie maanden. Het door de uitzendonderneming maximaal uit te keren bedrag

gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.  

 1. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in

alle gevallen uitgesloten.  

Artikel 18 Intellectuele en industriële eigendom  

 1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een

schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te

bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom

op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk

(zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in

verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten

dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd

aan de uitzendonderneming.  

 1. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht

aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1

bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de

uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake

opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.  

 1. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of

dwangsom, die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als

gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of

industriële eigendom.

Artikel 19 Geheimhouding  

 1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of

over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge

de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die

informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een

wettelijke plicht tot bekendmaking rust.  

 1. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten

geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de

werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot

bekendmaking rust.

 1. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot

geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen

daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan

de uitzendonderneming. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete,

dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die

geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.  

Artikel 20 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever  

 1. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling in de zin van de

Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend

met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang

van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel

1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De

opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde

document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een

afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet

verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet

arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.  

Artikel 21 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie  

 1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar

godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of

homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke

grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen

betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en

evenmin door de uitzendonderneming worden meegewogen.

Artikel 22 Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen

partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij

uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het

hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.  

Artikel 23 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd

worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht

blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast,

zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van

de te vervangen bepalingen.   

DotJob VOF
Stationsplein 26
6512 AB Nijmegen
Tel. 024 301 00 66
www.dotjob.nl
info@dotjob.nl